CFP-Standard

Centrum Fotografów Polskich, we współpracy z fotografami, określiło wytyczne dla utworzenia standardu usługi fotograficznej - CFP-Standard. Standard ten odnosi się wyłącznie do relacji biznesowej - klient-fotograf i nie stanowi oceny strony artystycznej świadczonych usług.

CFP-Standard to suma czynników organizacyjnych, merytorycznych i rzeczowych, których spełnienie znacząco zwiększa prawdopodobieństwo zadowolenia klientów ze współpracy z fotografem i z końcowej jakości usługi jako całości.

Fotograf legitymujący się certyfikatem CFP Standard:

1Publikuje informacje o oferowanych przez siebie usługach fotograficznych (np. na stronie www, FB, portalach branżowych itp.).

2Analizuje potrzeby klienta i dostosowuje charakter swojej usługi do tych potrzeb.

3Dopasowuje styl swojej pracy do grupy docelowej/przedmiotu zlecenia.

4Przedstawia zleceniodawcy inne - niż zaproponowane przez klienta - sposoby realizacji zlecenia, jeżeli w efekcie może to spowodować uzyskanie lepszego efektu końcowego.

5Zna i stosuje zasady prawa autorskiego odnoszące się do usług fotograficznych.

6Terminowo reguluje swoje zobowiązania finansowe w zakresie prowadzonej działalności fotograficznej, w szczególności wobec ZUS/US.

7Posiada procedurę (plan działania) lub regulamin reklamacji świadczonych usług fotograficznych i informuje o tym klientów (np. poprzez odpowiednie zapisy w umowie).

8Jest przygotowany na nieprzewidziane zdarzenia, które mogą uniemożliwić mu osobistą realizację usługi (np. choroba fotografa).

9Posiada zapasowy sprzęt fotograficzny (backup), o zbliżonych parametrach jakościowych, do którego będzie miał dostęp umożliwiający zapewnienie ciągłości realizacji zlecenia, np. reportażu ślubnego.

10Posiada procedury backup-u danych, które są w stanie zapewnić, że materiał zdjęciowy z sesji/zlecenia nie ulegnie zniszczeniu do momentu przekazania ostatecznej wersji klientowi.

11Informuje swoich klientów o wszystkich, dających się przewidzieć, sytuacjach mogących mieć wpływ na zwiększenie kosztu realizacji zlecenia i nie stosuje nieuczciwych praktyk w tym zakresie.

12Pozostawia klientowi możliwość zgłoszenia uwag na etapie realizacji zlecenia, które następie w wyniku indywidualnych uzgodnień mogą zostać uwzględnione, a w zawieranych przez siebie umowach zawiera się zapisy regulujące możliwość wprowadzenia zmian dot. sposobu/zakresu realizacji zlecenia.

13Dąży do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, np. poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, panelach dyskusyjnych itp.

14Dba o możliwie najwyższą sprawność posiadanego przez siebie sprzętu fotograficznego.

15Wystawia rachunek/fakturę za realizację umowy.

16CFP-Standard Biznes: Fotograf legitymujący się tym certyfikatem jest w stanie dodatkowo wykazać min. 5 pisemnych referencji, wystawionych nie wcześniej niż 3 lata od daty składania wniosku o przyznanie certyfikatu, pochodzących od firm/instytucji i poświadczających jakość dostarczonej usługi fotograficznej.


 ZASADY PRZYZNAWANIA I KORZYSTANIA Z CERTYFIKATU JAKOŚCI USŁUGI FOTOGRAFICZNEJ

1Certyfikat "CFP Standard/Biznes" przyznawany jest fotografom, którzy twierdząco udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w karcie samooceny (dostępnej poniżej) oraz prześlą ją podpisaną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2Informacje podane w karcie samooceny mają charakter deklaratywny, przy czym podanie danych nieprawdziwych może skutkować odebraniem prawa do posługiwania się certyfikatem.

3O przyznanie certyfikatu "CFP Standard" może się ubiegać każdy fotograf korzystający z usługi CFP Online.

4O przyznanie certyfikatu "CFP Standard Biznes" może się ubiegać każdy fotograf korzystający z usługi CFP Online, który wraz z wypełnioną kartą samooceny, prześle kserokopie min. 5 referencji, wystawionych imiennie na fotografa i stanowiących potwierdzenie należytego wykonania umowy dotyczącej świadczenia min. 5 różnych usług fotograficznych (odrębnych umów). Referencje te muszą być wystawione nie wcześniej niż na 3 lata wstecz, licząc od dnia składania wniosku o certyfikat "CFP Standard Biznes".

5Za przyznanie certyfikatu "CFP Standard/Biznes" nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

6Fotograf, któremu zostanie przyznany certyfikat "CFP Standard/Biznes" otrzymuje prawo do posługiwania się logotypem standardu na wszystkich polach komunikacji, w szczególności na swojej stronie internetowej, portalach społecznościowych, materiałach reklamowych itp.

7Wszystkie informacje, napływające do Centrum Fotografów Polskich, o nieprzestrzeganiu przez fotografa zasad wynikających z pytań zawartych w karcie samooceny, będą weryfikowane na drodze indywidualnego kontaktu z fotografem.

8Centrum Fotografów Polskich zastrzega sobie prawo do żądania zaprzestania posługiwania się certyfikatem "CFP Standard/Biznes", w sytuacji gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, iż fotograf nie postępuje zgodnie z deklaracją złożoną na karcie samooceny.

9Lista fotografów, którym zostanie przyznany certyfikat "CFP Standard/Biznes" będzie publikowana na stronie internetowej Centrum Fotografów Polskich.

10Certyfikat "CFP Standard/Biznes" oraz lista fotografów, którym certyfikat został przyznany, będzie promowana przez Centrum Fotografów Polskich w ramach prowadzonych działań marketingowych, w szczególności w szeroko pojętych mediach, prasie, sieci internet itd.

11Certyfikat "CFP Standard/Biznes" przyznawany jest na okres 12 miesięcy. Po tym czasie fotograf zobowiązany jest do ponownego przesłania aktualnej karty samooceny oraz uzupełnienia referencji (w przypadku certyfikatu "CFP Standard Biznes").

 

Pobierz kartę samooceny

 

Dołącz do nas za darmo!

Zarejestruj się