§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Niniejszy regulamin dotyczy serwisu internetowego dostępnego pod domeną www.online.cfp.com.pl, zwanego dalej Serwisem.
2. Regulamin Serwisu dostępny jest na stronie http://www.cfp.com.pl/index.php/regulamin.
3. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Centrum Fotografów Polskich sp. z o.o., zwany dalej Administratorem.
4. Fotograf – osoba fizyczna lub prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną którym ustawa przyznaje zdolność prawną, niezależnie od faktu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wykonywania zdjęć.
5. Profil – suma informacji dotyczących danego Fotografa wraz ze zdjęciami, danymi kontaktowymi, danymi dostępowymi (login/hasło) zgromadzonych w ramach jednego konta w Serwisie
6. Użytkownik – Fotograf, który założył swój Profil w Serwisie.
7. Centrum Fotografów Polskich sp. z o.o., prowadzi na rzecz Fotografów korzystających z Serwisu, aktywne działania komercyjno-marketingowe zarówno za pośrednictwem sieci internet jak i z wykorzystaniem kanałów tradycyjnych, dążąc do zwiększania liczby pozyskiwanych przez Fotografów zleceń i zminimalizowania kosztów prowadzenia fotograficznej działalności gospodarczej.
8. Celem Serwisu jest:
a. promowanie działalności Fotografów posiadających swój Profil w Serwisie, poprzez publikowanie zdjęć Fotografów na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.zamowfotografa.pl, będącej własnością Centrum Fotografów Polskich sp. z o.o.,
b. dostarczanie informacji o pozyskanych partnerach zewnętrznych zainteresowanych korzystaniem z usług fotograficznych,
c. dostarczanie użytkownikom Serwisu różnorodnych informacji ze świata fotografii, w szczególności informacji dotyczących nowych możliwości biznesowych, przetargów, szkoleń, kontaktów do potencjalnych zleceniodawców itd.
d. przekazywanie użytkownikom Serwisu zapytań ofertowych dotyczących prowadzonej przez nich działalności fotograficznej.

§2 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Warunkiem skorzystania z Serwisu jest wykupienie w Serwisie usługi umożliwiającej założenie unikalnego Profilu, aktywowanego po otrzymaniu płatności za usługę.
2. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji wraz z oświadczeniem, że podane dane są prawdziwe.
3. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu.
4. Po zakończeniu rejestracji oraz otrzymaniu płatności Użytkownik otrzyma dostęp do swojego profilu (poprzez podany login i otrzymane hasło).
5. Użytkownik zakładając profil w Serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomość na podany podczas rejestracji adres e-mail w celu zakończenia procesu rejestracji oraz na przesyłanie na ten adres informacji handlowych. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie zapytań ofertowych pochodzących od osób korzystających z serwisu zamowfotografa.pl, które korzystać będą ze specjalnie przygotowanego formularza kontaktowego.
6. W trakcie użytkowania Serwisu na komputerze Użytkownika są zapisywane pliki „cookie” niezbędne do prawidłowego realizowania usługi przez Administratora, na co Użytkownik wyraża zgodę.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania pobierania opłat, o których mowa w §2.
8. W momencie przywrócenia przez Administratora odpłatności za korzystanie z Serwisu, każdy Fotograf będzie miał prawo do usunięcia swojego konta, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji, w szczególności finansowych.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. W celu umożliwienia Administratorowi Serwisowu realizacji celów, o których mowa w § 1 ust. 7, profile użytkowników muszą zawierać, oprócz informacji teleadresowych, także zbiór zdjęć potwierdzających doświadczenie Fotografa w danej dziedzinie. Zdjęcia te stanowią jednocześnie wizytówkę umiejętności i dokonań Użytkownika.
2. Zdjęcia, o których mowa w ust. 1 publikowane będą od adresem www.zamowfotografa.pl oraz na stronach partnerskich, w formie specjalnych widgetów.
3. Liczba zdjęć jaką może dodać Użytkownik do swojego profilu może zależeć od rodzaju wykupionego pakietu dostępowego do Serwisu.
4. Użytkownik dodając zdjęcie do profilu musi przypisać je do jednej z dostępnych podkategorii (np. śluby-plenery, moda-glamour, architektura-wnętrza). Jeżeli w danej kategorii nie występują podkategorie, wówczas zdjęcie należy przypisać bezpośrednio do kategorii głównej.
5. Dostępność poszczególnych kategorii zdjęć dla danego Użytkownika może wynikać z rodzaju wykupionego pakietu dostępowego do Serwisu.
6. Administrator ma możliwość dodawania nowych kategorii zdjęć w serwisie i nie jest zobowiązany do powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
7. Użytkownik dodając w Serwisie zdjęcia do danej podkategorii/kategorii zostanie poproszony o wskazanie dziesięciu, jego zdaniem, najlepszych zdjęć dla tej podkategorii/kategorii. Wybrane przez Użytkownika zdjęcia, będą pozycjonowały się jako wynik wyszukiwania (TOP10) w serwisie zamowfotografa.pl. Pozostałe zdjęcia zostaną dołączone do ogólnego Profilu Fotografa.
8. Niewskazane jest dodawanie tych samych zdjęć i przypisywanie ich do różnych kategorii. Takie działanie może skutkować osłabieniem atrakcyjności profilu Użytkownika.
9. Użytkownik ma możliwość modyfikowania zdjęć na Profilu w szczególności: dodawania, usuwania i zmiany kategorii każdego ze zdjęć.
10. Każde zdjęcie dodawane do Serwisu musi posiadać min. 1000 px szerokości, 1000 px wysokości oraz „wagę” nie większą niż 5 MB oraz nie mniejszą niż 0,5 MB
11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany rozmiaru fotografii w celu dostosowania zdjęć do prawidłowego wyświetlania w Serwisie. Z chwilą publikacji zmienionej fotografii Użytkownik udziela zgody na dokonanie zmiany rozmiaru fotografii.
12. Serwis akceptuje pliki wyłącznie w formacie jpg.
13. Każdy Użytkownik musi określić docelowo na swoim profilu obszar geograficzny prowadzenia swojej działalności fotograficznej. 
14. Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania fotografii sprzecznych z prawem, w tym naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, naruszających prawa autorskie lub godzących w uczucia religijne, sprzecznych z dobrymi obyczajami, wulgarnych, zawierających treści powszechnie uznane za obraźliwe bądź mających pornograficzny charakter. Powtarzające się naruszenia stanowią podstawę do ostrzeżenia bądź zawieszenia konta Użytkownika.
15. Od Użytkownika wymaga się umieszczenia zdjęć wykonanych szeroko pojętą techniką fotograficzną, spełniających podstawowe wymagania techniczne oraz prezentujących minimalny poziom (artystyczny, techniczny itp.) przyjęty w Serwisie.
16. Administrator serwisu ma prawo do usuwania zdjęć niespełniających wymogów określonych w punktach 14 i 15. Ocena pojęć „nieostrych” użytych w tych punktach należy wyłącznie do Administratora.
17. Fotografie usuwane przez Administratora ze względu na ich niską wartość techniczną lub artystyczną będą zastępowane planszą informacyjną widoczną jedynie dla autora lub będą nadal widoczne w portfolio autora, lecz nie będą dostępne z poziomu innych galerii Serwisu, w szczególności serwisu zamowfotografa.pl
18. W przypadku zamieszczania zdjęć w kategorii „Akt” zabrania się publikowania fotografii prezentujących czynności seksualne człowieka (zwłaszcza ukazywanie organów płciowych człowieka w ich funkcjach seksualnych), i to zarówno w wymiarze niesprzecznym z ich biologicznym ukierunkowaniem, jak i czynności seksualnych człowieka sprzecznych z przyjętymi w społeczeństwie wzorcami zachowań seksualnych

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik może posiadać wyłącznie jeden profil w Serwisie.
2. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji swoich danych teleadresowych, w szczególności adresu e-mail oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury za usługę.
3. Użytkownik zamieszczając zdjęcia w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) i zgody (osób trzecich) do wykorzystywania i publikowania zamieszczanych materiałów oraz do realizacji celów Serwisu, w szczególności do umożliwienia prowadzenia działań określonych w §4 ust. 7
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dodane przez siebie treści (fotografie) do Serwisu.
5. Fotografie, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że łamią prawa autorskie osób trzecich, będą usuwane przez Administratora bez ostrzeżenia i powiadomienia oraz archiwizowane do ewentualnych celów dowodowych w przypadku roszczeń osób trzecich. Jednakże w przypadku otrzymania informacji od podmiotu trzeciego o naruszeniu prawa autorskiego treść tej informacji zostanie przekazana Użytkownikowi, którego naruszenie dotyczy lub może dotyczyć. Obowiązek informacyjny Serwisu nie wpływa na możliwość usunięcia spornego materiału przez Administratora.
6. Wszelkie roszczenia wobec Serwisu od osób trzecich, dotyczące zamieszczania w Serwisie materiałów niespełniających warunków określonych w §4 ust. 3-5 przenoszone są automatycznie na Użytkownika, który dopuścił się zamieszczenia materiałów obarczonych wadą prawną i będących przedmiotem sporu.
7. Serwis zastrzega sobie prawo do:
 a. wykorzystywania zamieszczanych w Profilach Użytkowników zdjęć do celów marketingowych, służących zwiększeniu popularności serwisu zamowfotografa.pl oraz online.cfp.com.pl, w szczególności do wykorzystywania zdjęć:
   i. w reklamach prasowych,
   ii. na bilboardach,
   iii. w materiałach reklamowych,
   iv. na plakatach,
   v. na portalach partnerskich.
 b. umożliwienia osobom korzystającym z serwisu zamowfotografa.pl użycie opcji udostępniania zdjęć na portalach zewnętrznych (w tym społecznościowych, w szczególności na portalu Facebook, Tweeter i Google+)
 c. umożliwienia osobom korzystającym z serwisu zamowfotografa.pl komentowania udostępnionych zdjęć,
8. Z chwilą opublikowania zdjęć w Serwisie Użytkownik udziela zgody na korzystanie i rozpowszechnienia zdjęć na polach eksploatacji wymienionych w poprzednim punkcie.
9. Z tytułu prowadzonych działań Serwisu określonych w punkcie 7 Użytkownikowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
10. Serwis nie staje się właścicielem zdjęć publikowanych na profilach Użytkowników, a Użytkownik zamieszczając fotografię w Serwisie zachowuje wszelkie prawa autorskie do fotografii z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.
11. Serwis, w przypadku działań reklamowo-promocyjnych, których skutkiem będzie rozpowszechnianie zdjęć Użytkowników w jakiejkolwiek formie, zobowiązuje się do identyfikacji Użytkownika jako twórcy dzieła (fotografii). Serwis zastrzega sobie przy tym prawo do informacji o źródle pochodzenia fotografii.
12. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
13. Użytkownik nieprzestrzegający regulaminu może ponieść konsekwencje w formie ostrzeżenia lub trwałego usunięcia profilu.
14. Użytkownikowi którego konto, na skutek nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu, zostanie usunięte nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w celu wykupienia usługi.
15. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych przez Serwis zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

§5 OBOWIĄZKI SERWISU
1. Serwis zobowiązuje się do prowadzenia aktywnych działań mających na celu zdobycie jak największej popularności wśród osób zainteresowanych zleceniem prac fotograficznych i/lub współpracą z fotografami na innej płaszczyźnie.
2. Działalność Serwisu skupiona jest przede wszystkim na obecności w szeroko pojętej sieci Internet, w szczególności wśród partnerów Serwisu oraz na portalach społecznościowych.
3. Serwis prowadzić będzie działania mające na celu stałe zwiększanie liczby współpracujących z Serwisem partnerów.
4. Serwis oświadcza i zapewnia, że zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (z późn. zm.) przetwarzanie danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika i partnerów Serwisu w celu realizacji celów portalu będzie przebiegać w sposób zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa

§6 PŁATNOŚCI

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest wykupienie w Serwisie usługi zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie www.cfp.com.pl, w formie rocznego abonamentu lub innej przewidzianej w ofercie.
2. Płatność za usługę realizowana będzie na podstawie faktury VAT w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury w formie przelewu na konto wskazane na fakturze.
3. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania dalszych opłat, powiązanych z możliwością wykupienia dodatkowych usług.
4. Płatności o których mowa w §6 ust 1-3 nie dotyczą - do końca 2014 r. - osób, które otrzymały dostęp do serwisu w ramach "Bezpłatnego pakietu dostępowego".


§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Serwisu. Ponadto Użytkownicy otrzymają stosowną informację w formie e-mail, przesłanej na adres podany w trakcie rejestracji.
3. Zmiana Regulaminu będzie wiązała się z koniecznością każdorazowej akceptacji nowej wersji Regulaminu przez Użytkownika.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a. czasowego wyłączania serwisu bez powiadomienia,
b. wprowadzania zmian w dostępnych funkcjonalnościach, jak również ich usuwania,
c. zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na łamach Serwisu.

Dołącz do nas za darmo!

Zarejestruj się